کفشور خطی سرامیک خور

  • -
کفشور-سرامیک-خور-خطی

  • -
ٰکفشور-سرامیک-خور-ایتالیا