فهرست بستن

کفشور ساختمانی چیست

در ساختمان های مسکونی و غیره نقاطی می بایست تعبیه شود جهت خروج آب مصرف شده که در شستشو یا مصرف استفاده می شوند. در ابتدا این نقاط می بایست در سطح یا کف دریپه ای باشد تا فاضلاب را به سمت لوله رایزور هدایت کند. کفشور همان دریچه ی ورودی فاضلاب به لوله ی فاضلاب را برعهده دارد.

 

این روزها کفشورهای متنوعی وارد زار شده اند, از جمله: کفشور های استیل | کفشور های برنجی | کفشور های خطی | کفشور های سرامیک خور و …

کفشور-تمام-استیل

کفشور-استیل-پارکینگی
کفشور-استیل-پارکینگی
کفشور-سرامیک-خور
کفشور-سرامیک-خور
کفشور-برنجی
کفشور-برنجی
کفشور-سرامیک-خور-ایتالیا
کفشور-سرامیک-خور-ایتالیا
ٰکفشور-سرامیک-خور-ایتالیا
کفشور-سرامیک-خور-ایتالیا
کفشور-سرامیک-خور-خطی
کفشور-سرامیک-خور-خطی